Myslíš si že som chladná mrcha ?

6. august 2018 at 11:04 | Di |  Relations
Ste ňou vy sama, alebo poznáte vo vašom okolí chladnú mrchu ?
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bitch women we heart it


Alebo inými slovami povedané ženu,ktorá je : Se­bes­tačná.Od­me­raná.Se­ba­ve­domá.Ne­do­stupná.
Aj tý­mito slo­vami by sa dala cha­rak­te­ri­zo­vať žena, ktorú spo­loč­nosť ve­ľa­krát ozna­čuje ako chladnú, či ne­cit­livú. Jej sa­mos­tat­nosť je mylne za­mie­ňaná za aro­gan­tnosť. Za jej bez­cit­nos­ťou sa skýrva srdce, ktoré sa bojí ľú­biť. Ver mi, že táto žena si už vo svo­jom ži­vote, čo to pre­ská­kala. Mu­sela za­žiť isté veci, ktoré ju do­viedli do stavu, kedy na­miesto lásky a dob­ro­sr­deč­nosti za­čala do oko­lia vy­ža­ro­vať chlad.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bitch women we heart it
Ak ju nie­kde zba­dáš, vy­volá v tebe rôzne po­city. Na jed­nej strane vy­ža­ruje ne­sku­točný re­špekt, no na dru­hej nie­kde tu­šíš, že aj ona pri sebe po­tre­buje člo­veka, ktorý by to s ňou ne­vzdal. Ta­káto žena dobre vie, že je pre ňu naj­bez­peč­nej­šie keď ostane sama. Ne­pot­re­buje pre­ží­vať búr­livé vý­šiny a nechce znova za­žiť to naj­hl­b­šie dno. Už si ním pre­šla a vie, že vy­rov­naný ži­vot s ob­me­dze­nými emó­ciami bolí me­nej ako strata.
Drží si od­stup. A to nie len ho­ci­jaký. Nie, na­ozaj sa "nehrá" na ne­do­stupnú. Ona to­tiž do­stupná byť nechce. Bojí sa, že ak by s niekým naviazala užší kontakt, zranil by ju rovnako ako to urobili tí predtým.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hurt women we heart it
Má svoj okruh zná­mych. Má svoju ro­dinu a naj­lep­ších pria­te­ľov. A práve k nim sa do­káže sprá­vať tak vrúcne ako sa len dá. Dô­ve­ruje im a ne­bojí sa im zve­riť. Mi­luje zvie­ratá, mi­luje dobré jedlo a seba má rada tiež. No pus­tiť si do ži­vota nie­koho no­vého? Ne­hrozí. Už to pár­krát skú­sila a ni­kdy to ne­vyšlo. Aj tak na­ko­niec všetci od­išli. Aj tak ju ne­chali samú, a preto sa roz­hodla svoje srdce na istý čas zmra­ziť.

 

1 person judged this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama