Keď sa nevzdáš džínsoviny ani v tropických teplotách

17. august 2018 at 11:17 | Di |  Fashion
Keď je leto, je jasné že chceme mať na sebe čo najmenej.


Ale čo ak si za­ry­tou fa­nú­šič­kou rif­lo­viny v akom­koľ­vek po­časí ?Potom ťa určite ne­roz­ho­dia ani tro­pické tep­loty, ktoré mo­men­tálne na Slo­ven­sku tr­píme. Sú dô­vody, prečo ženy no­sia i cez leto dlhé no­ha­vice a to na­prí­klad to, že im to je skrátka po­hodlné a ne­zná­šajú sukne alebo ne­radi uka­zujú svoje nohy.
Preto sme pre tieto mi­lov­níčky vy­brali in­špi­ra­tívne out­fity od na­šich dvoch ob­ľú­be­ných za­hra­nič­ných blo­ge­riek / Emma Hill a Jill Lan­sky/ a pri­ná­šame k nim tipy a rady ako zvlád­nuť rif­lo­vinu aj v let­nom po­časí.
  • Ak si teda tvrdo ideš za svo­jim a je­an­so­viny sa ne­vzdáš ani v 30 stup­ňoch, zvoľ svet­lej­šie od­tiene je­an­so­viny ako na­prí­klad ble­do­modrá.
  • Ne­boj sa vy­skú­šať niečo nové a tou správ­nou voľ­bou je ľan. V tvo­jom prí­pade ľa­nové no­ha­vice, ktoré sú hi­tom tejto se­zóny alebo ľa­nový top, ktorý sa k je­an­som skvele hodí.
  • Rifle kom­bi­nuj s ľah­kými trič­kami, či sa­kami. Tak­tiež ti po­slú­žia skvelo blúzky rôz­neho strihu či farby.
  • Pre­fe­ruj širší strih riflí, aby tvoja po­kožka mohla dý­chať.
  • Za­budni na čistú rif­lo­vinu. Zvoľ rif­lo­vinu s elas­tá­nom, ktorý je ľahší a prie­duš­nejší, a teda aj prí­jem­nejší po­čas tro­pic­kých tep­lôt. Alebo zvoľ rifle s die­rami.
  • Ne­mu­síš nutne zo­stať len pri kla­sic­kých rif­liach. Ne­bolo by na škodu skú­siť aj ove­raly či no­ha­vi­cové kos­tými.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama