Keď všetci na okolo sa ženú do svadby

13. may 2018 at 10:24 | Di |  Relations
Tiež sú vo vašom okolí kamaráti, ktorí sa ženia-vydávajú alebo sú už v chomúte ?Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wedding


Keď vidím svojích kamarátov alebo bývalých spolužiakov, že sú už v chomúte alebo sa odhodlali urobiť ten to vážny krok vo svojom živote, tak ma chytí ten "blbý" pocit : som vážne asi už stará a nikoho nemám to je ešte horšie...
Ale potom, keď sa nato pozriem druhým pohľadom na vec, tak zistím :
1. Po­stu­pom času sa úplne zme­nil typ mu­žov, čo sa mi pá­čia. Už viac ne­up­red­nost­ňu­jem chlapa, čo má do­ko­nalý vzhľad, je šar­mantný a po­vie mi ti­síc kom­pli­men­tov. Oveľa viac oce­ňu­jem prí­tom­nosť, ochranu, hu­mor a ver­nosť. Toho, čo ma vie po­te­šiť aj vy­po­čuť. Už viac ne­hľa­dám po­vr­chný vzťah, hľa­dám niečo oveľa hl­b­šie. Práve preto, že sa ra­pídne zme­nil môj po­stoj k tomu čo je dô­le­žité, zme­nil sa aj môj po­stoj k tomu, koho je dô­le­žité mať pri sebe.
2. Vy­bu­do­vať si ka­ri­éru je oveľa dô­le­ži­tej­šie, ako sa vy­dať. Nájsť si správny ob­jekt ka­ri­ér­neho zá­ujmu je ten najk­rajší dar, ktorý mô­žeš ve­no­vať sama sebe. Bude pre teba zdro­jom mo­ti­vá­cie a tým, na čo sa mô­žeš vždy te­šiť. Bu­deš sa cí­tiť sa­mos­tat­nej­šie, učiť sa nové veci. Ko­niec kon­cov, tvor­com svojho šťas­tia bu­deš iba ty sama, a ne­bu­deš zá­vislá na ni­kom.
3. Mo­derné ran­de­nie je na­nič, ale na­učilo ma zo­pár vecí. Každá jedna malá tra­gé­dia, čo sa mi stala na rande, ma nie­kam po­su­nula. Na­učila som sa kým som, kým nech­cem byť, a koho nech­cem vedľa seba. Zis­tila som, že je oveľa lep­šie po­znať vlast­nosti, ktoré nie som ochotná tr­pieť, ako si slepo vy­tvá­rať ne­exis­tu­júci ideál. Na­učila som sa, že nie­kedy je lep­šie byť sama, ako byť s úpl­ným idi­otom len kvôli tomu, aby som vedľa seba nie­koho mala.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt happy and free girl we heart it
4. Zain­ves­tuj do vý­beru sku­toč­ných pria­te­ľov. Nájdi si čas a ener­giu na se­lek­ciu tých pra­vých ka­ma­rá­tov, nauč sa zba­viť sa tých, čo ťa ťa­hajú dole. Tí ozaj­stní pri tebe vy­dr­žia, nech sa deje čo­koľ­vek. Vy­be­raj múdro.

5. Ne­usaď sa. Ne­vrhni sa do pr­vého mož­ného vzťahu len preto, že si bola dlho sama, alebo že všetci v tvo­jom okolí už žijú v man­žels­tve. Ne­os­tá­vaj v zby­toč­nom ne­per­spek­tív­nom vzťahu len zo zvyku. Za­slú­žiš si niečo oveľa lep­šie, a oplatí sa na to po­čkať.
6. Spoz­naj sama seba skôr, než sa roz­hod­neš za nie­koho vy­dať. Man­žels­tvo sa po­tom stane tvo­jim je­di­ným zdro­jom šťas­tia a mô­žeš, nie­kedy slepo, na­sle­do­vať roz­hod­nu­tia par­tnera bez svojho uvá­že­nia. Spoz­naj, kto si, uve­dom si, čo si za­slú­žiš.

7. Deti nie sú rie­še­ním. Ak ste sa roz­hodli mať deti, ne­zna­mená to, že bu­dete mať do­ko­nalé man­žels­tvo. Roz­hodli ste sa skôr pod­ro­biť svoj vzťah veľmi ťaž­kej skúške. Ak sa pre ne roz­hod­nete a bu­dete ne­prip­ra­vení, rú­tite sa skôr do zá­huby, ako do zá­chrany vzťahu.
Súvisiaci obrázok

8. Ne­stra­tíš svoje vy­daté ka­ma­rátky. Veľa žien si myslí, že ako­náhle sa ich ka­ma­rátky vy­dajú, ne­budú mať už spo­ločnú tému na roz­ho­vor. Je to hlú­posť - ako­náhle si tvoja ka­ma­rátka prejde pr­vot­ným ošia­ľom a za­ľú­be­ním, všetko bude opäť v sta­rých ko­ľa­jách.
9. Roz­hod­nu­tia mô­žeš ro­biť aj sama. Mô­žeš si kú­piť dom, ísť na do­vo­lenku, nájsť si novú prácu bez toho, aby si sa za to nie­komu zod­po­ve­dala, alebo aby nie­kto mu­sel tieto roz­hod­nu­tia zdie­ľať s te­bou. Ne­zá­vis­losť je jed­ným z najk­raj­ších po­ci­tov po­kiaľ sa na­učíš, z kto­rého uhla po­hľadu sa k nej po­sta­víť.
10. Man­žels­tvo nie je od­po­ve­ďou. Po­kiaľ si sa ne­nau­čila mať rada sama seba osa­mote, ne­bu­deš sa mať rada ani v man­žels­tve s kým­koľ­vek iným. Po­kiaľ si sa ne­nau­čila byť sama so se­bou, ne­bu­deš ve­dieť byť na­plno s iným člo­ve­kom. Vraví sa, že až man­žels­tvo robí ľudí ce­lis­tvými a kom­plet­nými. Ja si mys­lím, že svoj naj­väčší po­ten­ciál v sebe na­chá­dzame my sami na­šou skú­se­nos­ťou, in­te­li­gen­ciou, vnú­tor­nou si­lou a schop­nos­ťou zdo­lá­vať ži­votné pre­kážky.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wedding we heart it

Je tu niekto, kto to vníma ako ja?Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt happy and free girl we heart it
 

Be the first one to judge this article.

Comments

1 supice supice | Email | Web | 13. may 2018 at 11:24 | React

Pro mě je svatba takovým pěkným rituálem jak pro rodinu, tak pro oba hlavní hrdiny, kteří tím říkají: Jsme samostatně fungující jednotka dvou dospělých lidí, kteří se milují, chtějí spolu vytvořit rodinu (mít děti) a kráčet společně životem:)

2 ladiesblog ladiesblog | 20. may 2018 at 23:59 | React

[1]:Libi jsem co si napsala, tak by to melo byt! Presne tak nejak si to predstavuju i ja :-)

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama