Pyžamo vs. Nahota

26. april 2018 at 13:18 | Di |  Fashion
Kto je taký spáč ako ja, že dokáže skoro pol dňa prespať ? Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt naked sleeping in bed


Sú dva tipy ľudí, ľudia ktorí spia vo farebnom a pohodlnom pyžame alebo ľudia, ktorí spia úplne nahý.Tak čo do ktorej skupiny patríte vy ?
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sleeping tumblr gif

Ja to striedam, keď je fakt moc horúco tak žiadne pyžamo a viete o tom, že je to fakt zdravé ?1. Je to jed­no­duch­šie
Zvyk­núť si spať bez py­žama tiež môže zna­me­nať me­nej py­žám v šat­níku, tým pá­dom me­nej pra­nia, žeh­le­nia a skla­da­nia ob­le­če­nia i me­nej vy­ho­de­ných pe­ňazí.

2. Ve­čer ešte stih­neš pár kro­kov na­viac
Mnoho žien i mu­žov príde do­mov zo školy či z práce a pre­zle­čie sa rovno do py­žamy. Ve­čer už väč­ši­nou iba pre­se­dia alebo pre­le­žia na gauči. Na roz­diel od tých z nás, ktorí si hneď ne­ob­lie­kame py­žamo a uro­bíme v bež­nom ob­le­čení na­prí­klad ešte zo­pár kro­kov.3. Cí­tiš sa šťastná a voľ­nej­šia
Pred­stav si ten uvoľ­ňu­júci po­cit le­žať v po­steli cel­kom nahá. Žiadne ob­le­če­nie, no­ha­vičky, ani len tá po­čas dňa ob­me­dzu­júca pod­pr­senka. Však je to su­per po­cit, ktorý do­káže vy­vo­lať úsmev na tvári?

4. Jemný kon­takt po­kožky s po­kož­kou
Nič sa ne­vy­rovná nád­her­nému po­citu "koži na koži" dvoch za­mi­lo­va­ných. Na­vyše telo pro­du­kuje značné množ­stvo hor­mónu lásky - oxy­to­cínu, ktorý ti na­vyše do­po­máha cí­tiť sa skvelo.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt naked sleeping in bed

5. Kva­lit­nejší spá­nok
Nič ťa ne­ťahá, nič ťa ne­tlačí, nič sa ti nek­rúti - takže ne­máš žiadny prob­lém so zby­toč­ným ob­le­če­ním. Zby­točne sa ne­pre­ha­dzu­ješ a tvoj spá­nok je tým pá­dom hl­bší a kva­lit­nejší.

6. Zlepší stav po­kožky
Po­kožka tela je po­krytá často via­ce­rými vrstvami ob­le­če­nia po celý deň, prečo je ne­dop­riať po­cit voľ­nosti as­poň v noci? Dajte telu šancu dý­chať!
7. Pri­me­raná pro­duk­cia a re­gu­lá­cia kor­ti­zolu
Keď spíš nahá, po­má­haš si tak udr­žia­vať tep­lotu tela v opti­mál­nom roz­me­dzí. Ak sa telo po­čas spánku v tomto prí­pade vply­vom ne­účel­nej vrstvy ob­le­če­nia pre­hreje, má to za ná­sle­dok zvý­šenú hla­dinu kor­ti­zolu. Taký stav môže viesť k úz­kosti či k vy­so­kému krv­nému tlaku. Vyš­šia úro­veň kor­ti­zolu je spo­jená tak­tiež s ri­zi­kom ukla­da­nia te­les­ných tu­kov a straty sva­lo­vej hmoty.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt naked sleeping in bed
8. Bu­deš skrátka zdrav­šia
Spá­nok "na­ľahko" správne vy­va­žuje hod­noty me­la­to­nínu i ras­to­vého hor­mónu.
Che­mi­ká­lií, ktoré pô­so­bia pre­venčne voči star­nu­tiu a sú ne­vy­hnutné pre cel­kové zdra­vie
or­ga­nizmu.
 

Be the first one to judge this article.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama